اتحادیه الکتریک و الکترونیک اصفهان
شنبه ها:

سیستم های حفاظتی , الکترونیک 

ساعات مراجعه:  16 الی 19

 

 

دوشنبه ها: 

موسیقی

ساعات مراجعه:  16 الی 19

 

 

چهارشنبه  ها:
برق صنعتی  , برق ساختمان 

ساعت مراجعه: 16 الی 19