اتحادیه الکتریک و الکترونیک اصفهان

به استناد آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی مصوب 94/11/4

 

ماده 1- تعاریف:

 

پروانه کسب : مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم ( برای مدت پنج سال) و یا موقت (به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر می گردد.

 

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیه های صنفی و یا دستگاه های موضوع تبصره ذیل بند ( م ) ماده ( 30) قانون نظام صنفی.

 

فروشگاه بزرگ چند منظوره : فروشگاهی که مجموعه متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نماید.

 

فروشگاه های بزرگ زنجیره ای : فروشگاه هایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند.

 

مجتمع و کارگاه قالی بافی : مجتمع بزرگ و کارگاه متمرکز یا غیر متمرکز قالی بافی.

 

فرانشیز: قرار دادی است که به موجب آن فرانشیز دهنده ، امتیاز بهره برداری از یک سیستم و روش خاص تجاری ، تولیدی و یا خدماتی را با نام و علامت تجارت واحدو تحت نظارت مالک نام و علامت تجاری به فرانشیز گیرنده واگذار می نماید.

 

ماده 2 – مراحل صدور پروانه کسب

 

 1-متقاضی پروانه کسب می بایست به سامانه اصناف مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید.

2-مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا تقاضا ، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند . عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب می گردد.

3- پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر ) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است ، استعلام های مورد نیاز را صادر و دستگاه های استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مد پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام ف نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره : اعلام نظر موافق دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و نظر مخالف نظر مثبت تلقی می گردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

4- متقاضی موظف است حداکثر ظرف سه ماه ، مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه کسب را تهیه و از طریق سامانه اصناف ارسال نماید.

5 – مرجع صدور پروانه کسب موظف است پس از دریافت مدارک مورد نیاز و تطبیق با اصل آن ، حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.

 

 

ماده 3- شرایط لازم برای صدور پروانه کسب :
الف: شرایط عمومی

1- سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه ، صلح نامه ، هبه ، قرار داد مشارکت ، مبایعه نامه و یا قرار داد های موضوع ماده ( 10 ) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالیکیت طبق عرف محل است)

تبصره – اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

2- گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره – صرفاً واحد های صنفی موضوع ماده (2) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ 23/3/63 هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی می باشند.

3- گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب بدهی مالیات قطعی شده (موضوع ماده ( 186 ) قانون مالیات های مستقیم)

4- گواهی گذراندن دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چار چوب دستورالعمل آموزش موضوع بند ن ماده (30) قانون نظام صنفی

5- شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی

6- کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم ای یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از ۵۰ سال سن

تبصره : حداقل سن برای دریافت پروانه کسب ۱۸ سال می باشد.

 

ب: شرایط اختصاصی

1- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی درمانی (برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده( ۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی)

2- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی( برای صنوف مشمول تبصره ماده( ۱۳) قانون نظام صنفی

ماده(13) پروانه کسب اشخاص حقوقی به نام شرکت با ذکر نام مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره ( بر اساس مصوبه هیئت مدیره و اساسنامه ، آگهی روزنامه رسمی و موضوع فعالیت شرکت) و در مشارکت های مدنی نیز پروانه کسب به نام یکی از شرکاء با رضایت محضری سایر شرکا صادر می گردد

تبصره ماده 14: افراد با بیش از ۷۰ سال سن از گذراندن دوره های آموزشی معاف اند اما در صورت داشتن مباشر می بایست وی را برای آموزش معرفی کنند همچنین فارغ التحصیلان رشته های مرتبط دانشگاهی از گذراندن دروس و مشابه معاف می باشن

ماده (۱۵): در صورت فوت صاحب پروانه کسب حقوق مصارف ناشی از واحد صنفی متعلق به ورثه است . چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند می توانند به مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با ارائه انحصار وراثت و رضایت محضری وراث با رعایت مقررات این آیین نامه اقدام کنند پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوسط از درجه اعتبار ساقط است.

تبصره 1- درصورت محجور بودن مالک يا ورثه پروانه کسب حسب مورد به نام ولي و يا قيم قانوني محجور صادر شود.

تبصره 2- درصورتي که تعدادي از ورثه صغير و تعدادي کبير باشند صدور پروانه کسب بنام نماينده قانوني (قيم و يا ولي )مستلزم اخذ رضايت محضري وراثکبير و صدور پروانه کسب بنام يکي از وراث کبير نيز منوط به اخذ رضايت محضري از ساير وراث کبير و نماينده قانوني وراث صغير خواهد بود

ماده16 در صورت مفقود يا مخدوش پروانه کسب ارائه نسخه المثني با درخواست دارنده پروانه کسب و ارائه تعهد مبني بر پذيرش هرگونه تبعات احتمالي آن بلامانع است

ماده 18 – صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط منوط به معرفي مباشر است مرجع صدور پروانه کسب موطف است با اخذ مدارک بند (5) (6)و (2) شرايط عمومي (درصورت شمول ) ودر صورت شمول بند هاي (1) و (2) شرايط اختصاصي ماده(3) اين آيننامه براي فرد معرفي شده کارت مباشرت صادر نمايد مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت اعتبار پروانه کسب صادره خواهد بود اما فرد صنفي مي تواند در هر موقع که مقتضي بداند نسبت به عزل يا تغيير مباشر خود با ارائه مدارک فوق الذکر اقدام نمايد